Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών απονέμεται από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

Η αγγλόφωνη αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι Master of Education (M.Ed.).

Παράρτημα Διπλώματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3374/2005, το Π.Μ.Σ. έχει οργανώσει το πρόγραμμά του με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του νόμου 3374/2005, στο Μ.Δ.Ε. που χορηγείται από το Π.Μ.Σ. επισυνάπτεται υποχρεωτικά Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Παράρτημα επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. Στο Παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.