Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τη  διδασκαλία  των  μαθημάτων στο  Π.Μ.Σ.  μπορούν  να  αναλαμβάνουν  Καθηγητές/τριες και Λέκτορες του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου  Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες/σες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές/τριες (βάσει του άρθρου 34 παρ. 1 Ν. 4115/2013), επισκέπτες καθηγητές/τριες, ειδικοί επιστήμονες/ισσες  ή  διδάσκοντες/ουσες  βάσει  του  Π.Δ. 407/1980 (Φ.Ε.Κ.  112 τ. Α΄) οι  οποίοι/ες  είναι  κάτοχοι  Διδακτορικού Διπλώματος  και  έχουν  επαρκές  δημοσιευμένο  έργο.  Επίσης, Ερευνητές/τριες  αναγνωρισμένων  ερευνητικών  Ιδρυμάτων  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, οι  οποίοι/ες  είναι  κάτοχοι  Διδακτορικού  Διπλώματος  και  έχουν  επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα καθώς και επιστήμονες  αναγνωρισμένου  κύρους,  οι  οποίοι/ες  διαθέτουν  εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και εγνωσμένου κύρους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της αλλοδαπής.

Οι διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού που θα είναι κυρίως υπεύθυνοι/ες για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών είναι οι παρακάτω: