Όργανα λειτουργίας Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. σε επίπεδο Τμήματος είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών – φοιτητριών (μ/φ). Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την εισήγηση ή έγκριση προτάσεων σχετικά με το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών συμβουλευτικών και όποιων άλλων επιτροπών κρίνει απαραίτητο, τον ορισμό μελών των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών- φοιτητριών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

3. Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών (Ε.Ε.Α.) η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Το έργο της  Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών, συνίσταται  στα  παρακάτω:

  • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
  • Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  • Έλεγχος των δικαιολογητικών της γλωσσικής επάρκειας
  • Διενέργεια  γραπτών ή προφορικών εξετάσεων στη ξένη γλώσσα
  • Διενέργεια  προσωπικών συνεντεύξεων.
  • Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και  πρόταση  επιλογής  υποψηφίων  με  βάση  την  κατάταξη  αυτή,  η οποία και υποβάλλεται προς επικύρωση στη Γ.Σ.Ε.Σ.

4. Ο/H Διευθυντής/τριαπου προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο/Η Διευθυντής/τρια ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/τρια Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τις αποφάσεις της Σ.Ε. και γενικά κάθε θέμα που αφορά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση του Π.Μ.Σ.