Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. διέπεται από:

Α) τον Ν. 3586/2008 Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008 (pdf)

Β) το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης και Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (pdf)

Γ) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (pdf)

Δ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (pdf)

Ε) το Φ.Ε.Κ. για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. (pdf)

Λοιπά Χρήσιμα Κείμενα: