Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου, β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης, καθώς και η όποια συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. ορίζει κατά περίπτωση η Συντονιστική Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (Μ.Φ.) παρακολουθούν τα μαθήματα και συμμετέχουν σε επιμέρους προαπαιτούμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. όπως αναφέρεται παραπάνω. Κατά το τρίτο εξάμηνο, εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται σε: τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και  τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (Thesis).

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε Μ.Φ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. αποτιμάται σε δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων  εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών. Αναλυτικότερα, για κάθε Εξάμηνο απαιτούνται επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίας, που αντιστοιχούν σε εκατόν πενήντα (150) ώρες εργασίας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα και για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης απαιτούνται επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίας.

Αξιολόγηση και Βαθμολογία για το Μ.Δ.Ε.

Η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει τη συστηματική παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων σε κάθε Μάθημα και στο Πρόγραμμα Σπουδών συνολικά. Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα διεξάγεται με πολλαπλές εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους συνεχούς αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο του μαθήματος.

Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο/η Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5/10) σε κάθε Μάθημα Εξαμήνου και τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (Thesis), και να έχει συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στην κείμενη Νομοθεσία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Π.Μ.(ECTS)
Α1 Παγκοσμιοποίηση & Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης (Υποχρεωτικό) Α' Εξάμηνο 6
Α2 Τυπική, Άτυπη & Μη-τυπική Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση (Υποχρεωτικό) Α' Εξάμηνο 6
Α3 Εκπαίδευση Ενηλίκων --Παιδαγωγικές Αρχές (Υποχρεωτικό) Α' Εξάμηνο 6
Α4 Ηλεκτρονική μάθηση--Παιδαγωγικές Αρχές (Υποχρεωτικό) Α' Εξάμηνο 6
Α5 Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση -1 (Υποχρεωτικό) Α' Εξάμηνο 6
Β1 Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υποχρεωτικό) Β' Εξάμηνο 6
Β2 Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση (Υποχρεωτικό) Β' Εξάμηνο 6
Β3 Αρχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υποχρεωτικό) Β' Εξάμηνο 6
Β4 Έμφυλες Διαστάσεις Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό) Β' Εξάμηνο 6
Β5 Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση - 2 (Υποχρεωτικό) Β' Εξάμηνο 6
Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (Thesis) Γ' Εξάμηνο 30