Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δεκατρείς (13) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης, και συμπεριλαμβάνει δέκα (10) τουλάχιστον συνεδρίες σύγχρονης εκπαίδευσης –δια ζώσης ή/και με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων.

Κατά τη διάρκεια των σύγχρονων συνεδριών, μεταξύ άλλων:

 • παρουσιάζονται η εισαγωγή στο κάθε μάθημα, οι σκοποί και στόχοι, τα προαπαιτούμενα, κ.ά.
 • διεξάγονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, κ.ά.
 • διασαφηνίζονται αρχές και έννοιες θεωρίας και πρακτικών εφαρμογών,
 • διεξάγονται εργαστηριακές και λοιπές μαθησιακές δραστηριότητες,
 • διεξάγονται σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • διοργανώνονται δραστηριότητες ομαδικής εργασίας και συνεργατικής μάθησης
 • διεξάγονται εργαστήρια διεξαγωγής ερευνών, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξειδικευμένων πρακτικών
 • παρουσιάζονται εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνικές μεθοδολογίας της έρευνας και
 • μέσω των ανωτέρω, προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η συνεργατική μάθηση, και
 • υλοποιούνται επιμέρους διαδικασίες αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα επιμέρους μαθήματα του Προγράμματος.

Για κάθε μια από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης εξασφαλίζεται, μέσω της αξιοποίησης ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ άλλων:

 • η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία, που έχουν ειδικά αναπτυχθεί με βάση τους κανόνες της παιδαγωγικής επιστήμης και της τεχνολογίας,
 • η συμμετοχή σε επιμέρους μαθησιακές δραστηριότητες – ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις κ.ά.
 • η διαρκής επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων/ διδασκουσών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, και
 • επιμέρους μορφές αυτο-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας & Μάθησης

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και το εκπαιδευτικό υλικό και η βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των σπουδών του Π.Μ.Σ.  (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς Μ.Φ. και ξενόγλωσση διδασκαλία.

Χρονική Διάρκεια

Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης,  εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα, με παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων και συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., και το τρίτο  διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος  ο/η Μ.Φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.