Μαθήματα

Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου, β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης, καθώς και η όποια συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. ορίζει κατά περίπτωση η Συντονιστική Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (Μ.Φ.) παρακολουθούν τα μαθήματα και συμμετέχουν σε επιμέρους προαπαιτούμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. όπως αναφέρεται παραπάνω. Κατά το τρίτο εξάμηνο, εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται σε: τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και  τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (Thesis).

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε Μ.Φ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. αποτιμάται σε δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων  εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών. Αναλυτικότερα, για κάθε Εξάμηνο απαιτούνται επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίας, που αντιστοιχούν σε εκατόν πενήντα (150) ώρες εργασίας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα και για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης απαιτούνται επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίας.

Αξιολόγηση και Βαθμολογία για το Μ.Δ.Ε.

Η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει τη συστηματική παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων σε κάθε Μάθημα και στο Πρόγραμμα Σπουδών συνολικά. Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα διεξάγεται με πολλαπλές εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους συνεχούς αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο του μαθήματος.

Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο/η Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5/10) σε κάθε Μάθημα Εξαμήνου και τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (Thesis), και να έχει συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στην κείμενη Νομοθεσία.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες  ηλεκτρονικής μάθησης.

Στα δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, μεταξύ άλλων:

 • αναπτύσσονται θεωρητικοί προβληματισμοί,
 • διασαφηνίζονται έννοιες,
 • προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η συνεργατική μάθηση,
 • διεξάγονται σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • διοργανώνονται δραστηριότητες ομαδικής εργασίας και συνεργατικής μάθησης
 • διεξάγονται εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξειδικευμένων πρακτικών
 • παρουσιάζονται εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνικές μεθοδολογίας της έρευνας και
 • υλοποιούνται επιμέρους διαδικασίες αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα επιμέρους μαθήματα του Προγράμματος.

Με τη διεξαγωγή των πρότυπων διαδικασιών ηλεκτρονικής μάθησης εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων:

 • η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία
 • η συμμετοχή σε επιμέρους μαθησιακές δραστηριότητες, ασκήσεις, συνεδρίες
 • η σύγχρονη και ασύγχρονη διαρκής επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων/ διδασκουσών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
 • καθώς και μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
 • και επιμέρους μορφές αυτο-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας & Μάθησης

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και το εκπαιδευτικό υλικό και η βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των σπουδών του Π.Μ.Σ.  (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς Μ.Φ. και ξενόγλωσση διδασκαλία.

Χρονική Διάρκεια

Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης,  εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα, με παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων και συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., και το τρίτο  διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος  ο/η Μ.Φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Απονεμόμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών απονέμεται από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

Η αγγλόφωνη αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι Master of Arts (MA).

Παράρτημα Διπλώματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3374/2005, το Π.Μ.Σ. έχει οργανώσει το πρόγραμμά του με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του νόμου 3374/2005, στο Μ.Δ.Ε. που χορηγείται από το Π.Μ.Σ. επισυνάπτεται υποχρεωτικά Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Παράρτημα επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. Στο Παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.