Αντικείμενο Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Σε ποιούς/ές απευθύνεται το Π.Μ.Σ.:

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απευθύνεται:

(i) σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής

 • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
 • άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

(ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να (απ)ασχοληθούν ή ήδη (απ)ασχολούνται

 • με την εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική εξειδίκευση, κατάρτιση και
 • με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης –επανεκπαίδευση, ενδο-εταιρική επιμόρφωση και κατάρτιση, κ.ά.

(iii) σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο/η ή μη,

που επιθυμεί να αποκτήσει (α) θεωρητικές γνώσεις και (β) εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικες και προσφέονται είτε συμβατικά, είτε από απόσταση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας στην εκπαίδευση.

Στόχοι του Π.Μ.Σ.: 

Οι κύριοι στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

 • Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της κατάρτισης.
 • Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την συμβατική και την από απόσταση διδασκαλία και μάθηση.

Διοίκηση

Όργανα λειτουργίας Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. σε επίπεδο Τμήματος είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών – φοιτητριών (μ/φ). Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την εισήγηση ή έγκριση προτάσεων σχετικά με το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών συμβουλευτικών και όποιων άλλων επιτροπών κρίνει απαραίτητο, τον ορισμό μελών των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών- φοιτητριών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

3. Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών (Ε.Ε.Α.) η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Το έργο της  Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών, συνίσταται  στα  παρακάτω:

 • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
 • Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Έλεγχος των δικαιολογητικών της γλωσσικής επάρκειας
 • Διενέργεια  γραπτών ή προφορικών εξετάσεων στη ξένη γλώσσα
 • Διενέργεια  προσωπικών συνεντεύξεων.
 • Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και  πρόταση  επιλογής  υποψηφίων  με  βάση  την  κατάταξη  αυτή,  η οποία και υποβάλλεται προς επικύρωση στη Γ.Σ.Ε.Σ.

4. Ο/H Διευθυντής/τριαπου προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο/Η Διευθυντής/τρια ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/τρια Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τις αποφάσεις της Σ.Ε. και γενικά κάθε θέμα που αφορά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση του Π.Μ.Σ.

Κανονισμοί

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. διέπεται από:

Α)  τον Ν. 3586/2008 Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008 (pdf)

Β) το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης και Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Γ) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Λοιπά Χρήσιμα Κείμενα:

Α) Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διατριβών (pdf)