Καθηγήτρια και Πρόεδρος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου –Διευθύντρια Π.Μ.Σ.

 • Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διευθύντρια Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φύλο και Νέα    Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΤΕΠΑΕΣ
 • Διευθύντρια Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τέως Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τέως Κοσμητόρησσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιου Αιγαίου

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 • Κοινωνικοποίηση του Παιδιού
 • Σπουδές Φύλου
 • Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Κοινωνιολογίας  B.A. (Bachelors Degree in Sociology) με Έπαινο από το Trinity College, Hartford, Connecticut, U.S.A.
 • Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  M.A.  (Master of Arts) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το University of Chicago, Illinois, U.S.A.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα  Ph.D.  (Doctor of Philosophy) στην Kοινωνιολογία από το Tμήμα Kοινωνικών Eπιστημών του University of Chicago,  Illinois, U.S.A.

ΔIΔAKTIKO EPΓO

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Kοινωνικοποίηση του παιδιού: Θεσμοί και Διαδικασίες.
 • Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου.
 • Αποκλίνουσα Συμπεριφορά στο Σχολείο: Tυπικές και Ατυπες Διαδικασίες
 • Eισαγωγή στην Kοινωνιολογία της Eκπαίδευσης

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου
 • Νέες Τεχνολογίες  και Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Φύλο, Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες.

EPEYNHTIKΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση
 • Οι στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το ρόλο των Δύο Φύλων
 • Η έμφυλη διάσταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Φιλοδοξίες των Μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
 • Η Διαβίου Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και Αξιολόγηση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου
 • Αξιολόγηση και Παρέμβαση στη λειτουργία μικρών περιφερειακών ιδρυμάτων για άτομα με νοητικές και σωματικές αναπηρίες
 • Εκπαίδευση και Eπαγγελματοποίηση II:  Κοινωνικό και Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο των Ιδιοκτητών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

ΣYΓΓPAΦIKO EPΓO

ΒΙΒΛΙΑ

 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, Γνωστική και Εκπαιδευτική Θεμελίωση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη.
 2. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). Σχολείο και Δουλειά: Εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα: Gutenberg.
 3. Ράπτης, Ν., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Ηγεσία και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων – Η Ταυτότητα του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη.
 4. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, X. (2007). Η Σύγχρονη Εκπαίδευση και ο Ρόλος της Τεχνολογίας: Η περίπτωση της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη.
 5. Βιτσιλάκη, X., Ευθυμίου, Η. (2007). Νέες Τεχνολογίες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης: Μια Έμφυλη Προσέγγιση. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.
 6. Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα, Μ. (επιμ.) (2007). Φύλο και Πολιτισμός.  Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.
 7. Βιτσιλάκη, Χ., Φώκιαλη, Π., (επιμ.) (2007). Φύλο και Απασχόληση.  Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.
 8. Χατζηδήμου, Δ., Βιτσιλάκη, Χ., (επιμ.) (2006). Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας, Πρακτικά IA’ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
 9. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Καπέλλα, Α., Εκπαίδευση και Φύλο – Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης. (2001). Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.
 10. Βιτσιλάκη, Χ. Η Αξιολόγηση του Ολοήμερου Σχολείου: Δομές, Λειτουργίες, Επιπτώσεις και Προοπτικές. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, 2000.
 11. Vitsilakis, C., Working Class Formation: the Case of Greece. (1987). Chicago: University of Chicago. (Διατίθεται από το: University Microfilms International, 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, MI, 48106.)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Vryonides, M. and Vitsilakis, C. (2007). “Working mothers in higher education in Greece: a qualitative investigation.” Υπό δημοσίευση στο Journal of Educational Policy.
 2. Βρυωνίδης Μ. και Βιτσιλάκη Χ., (2007). “Κοινωνικοποιητικές πρακτικές γονέων και διαμόρφωση κοινωνικών συμπεριφορών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο ρόλος της κοινωνικής τάξης προέλευσης και του φύλου.” Στο Σακελλαρίου, Μ.  (επιμ.), Κοινωνική Μάθηση στην Προσχολική Hλικία. Αθήνα: Gutenberg.
 3. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). «Ο λόγος για την κατά φύλα διαίρεση των επαγγελμάτων.» Στο Βιτσιλάκη, Χ., Φώκιαλη, Π., Φύλο και Απασχόληση. Αθήνα: Ατραπός.
 4. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). «Κοινωνιολογικές και Πολιτισμικές Θεωρήσεις του Φύλου.» Στο Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα, Μ., Παπαδόπουλος, Ι., Φύλο και Πολιτισμός. Αθήνα: Ατραπός.
 5. Gouvias, D., Intzidis, E., Karantzola, E., Vitsilakis-Soroniatis, C. (2007). «The ‘Life-long Learning’ Rhetoric in Adult Education Policies in Europe – A Case Study». Στο New Directions in Sociology of Education in/for the 21st century. Πρακτικά Συνεδρίου της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ISA), Επιτροπή της ‘Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης’, Λευκωσία, 25-27/05/2007.
 6. Pavlou, V. and Vitsilakis, C., (2007). “A psychometric evaluation of the Sex-Role Egalitarianism Scale with teacher population in Greece”. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Vol. 1.
 7. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). «Η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού στο γυμνάσιο και κυρίαρχα στερεότυπα – Η περίπτωση των Δωδεκανήσων». Στο Μ. Γκασούκα (επιμ.), Οι Νέοι Κατά των Διακρίσεων. Λευκωσία: Παρατηρητήριο Ισότητας  Κύπρου.
 8. Χατζηδήμου, Κ., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). «Το λεξικό και η χρήση του στη διδακτική πράξη: απόψεις εκπαιδευτικών από τα πειραματικά σχολεία των πανεπιστημίων.» Στο Χατζηδήμου, Δ., Μπίκος, Κ., Στραβάκου, Π., Χατζηδήμου, Κ. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά, Τόμος Α΄. 24-26 Νοεμβρίου 2006. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
 9. Chionidou–Moskofoglou, M., Vitsilaki, C., Vasiliadis, A. (2006). «Workplace Mathematics as an invisible culture. Enterpreneurs’ Views of Basic Numeracy Skills.” Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, An International Journal, Vol. 5, No 1, pp. 67-77.
 10. Vryonides, M., Vitsilakis C., and Efthimiou I. (2006).  «Postgraduate study by e-learning in Greece: Addressing social and geographical marginalisation.» In A. Antikainen, P. Harinen, & C.A. Torres (Eds.) In from the Margins. Adult Education, Work and Civil Society. Rotterdam: Sense Publishers.
 11. Vitsilakis, C., and Efthimiou, I. (2006). «E-Competences and E-Learning: An Empirical Study of the Relation between E-Learning Experience and Adults Digital-Literacy.» In András Szücs, and Ingeborg Bø (Eds.) “E” is more! E-learning Enabling Education in Evolving Europe. Proceedings of the EDEN 2006 Annual Conference, E-Competences for Life, Employment and Innovation, 14-17 June, 2006. Vienna University of Technology, Austria.
 12.  Χατζηδήμου, Δ. και Βιτσιλάκη, Χ. (2005-6). «Αποτίμηση του έργου του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας από την οπτική των Διευθυντών: μια εμπειρική διερεύνηση.» Κίνητρο, 7, σσ. 77-101.
 13. Gouvias, D., Vitsilakis-Soroniatis, C. (2005). “Student employment and parental influences on educational and occupational aspirations of Greek adolescents”. Journal of Education and Work, Vol. 18, no. 4, pp. 421-449.
 14. Vitsilakis, C., Efthimiou, E., Vryonides, M. (2005). «Post-Graduate Students’ Initial Response to e-Learning: A Qualitative Investigation.» In András Szücs, and Ingeborg Bø (Eds.) Lifelong E-Learning. Bringing e-learning close to lifelong learning and working life: a new period of uptake, Proceedings, EDEN – European Distance and E-Learning Network, Annual Conference 2005, 20-23 June, Helsinki University of Technology, Lifelong Learning Institute Dipoli, Finland.
 15. Βιτσιλάκη, Χ. (2005). «Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας.» Στο Δ. Χ. Χατζηδήμου και Χ. Βιτσιλάκη (επιμ.) Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, Πρακτικά IA’  Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
 16. Βρυωνίδης, Μ., Βιτσιλάκη, Χ. (2005). «Επιστήμονας, σύζυγος, γονέας… ρόλοι και για τα δύο φύλα; Μια κοινωνιολογική διερεύνηση του ρόλου του σχολείου και της οικογένειας στη διαμόρφωση των προσδοκιών μαθητών και μαθητριών λυκείου.» Στο Δ. Χ. Χατζηδήμου και Χ. Βιτσιλάκη (επιμ.) Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, Πρακτικά IA’  Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
 17. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ. (2005). «Η διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές.». Στο Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ., (επιμ.). Εκπαιδετυικά Ανάλεκτα – Τιμητικός Τόμος για το Βύρωνα Γ. Μασσιάλα. Αθήνα: Ατραπός.
 18. Efthimiou, I. Vitsilakis, C. (2005). “Factors Of Successful In Service Teachers’ Training: How Practitioners Evaluate The E-Learning Perspective.” In N. Kastis (ed.) Teachers’ Professional Development: addressing eLearning, Innovation and Quality in Schooling. Conference Book of the European Distance and E-Learning Network, Fifth Open Classroom Conference, Poitiers, France.
 19. Βιτσιλάκη, Χ. Χατζηδήμου, Κ. (2004-5). «Η σχολική επίδοση των μαθητών/τριών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης πέντε δημοτικών σχολείων από την πόλη της Θεσσαλονίκης: μία μελέτη περίπτωσης». Κίνητρο, 6, σσ. 105-117.
 20. Vitsilakis, C. and Efthimiou, I. (2004). “Assessing the Use of ICT’s in a Gender Studies program: The case of a Greek University.” In Malpica, F., Welsch, F., Tremante, A., Chang, M., Hsia, Y. (eds.).Applications of Information and Communication Technologies in Education and Training.  Vol. I of Proceedings of the International Conference on Education and Information Systems: Technology and Applications. July 21 – 25,  Orlando, Florida.
 21. Vitsilakis, C., (2004). “New Forms of Work Organization and Gender”. In Nova-Kaltsouni, C., and Kassotakis, M., Promoting New Forms of Organization and Other Cooperative Arrangements for Competitiveness and Employability., pp. 202-216. Athens: National and Kapodistrian University of Athens.
 22. Βιτσιλάκη, Χ. (2002). «Η διαθεματικότητα στην εκπαιδευτική πράξη: Στοιχεία εφαρμογής με το παράδειγμα της μυθολογίας.» Στο: Καϊλα, Μ., Καλαβάσης, Φ., Πολεμικός, Ν. (επιμ.). Μύθοι, Μαθηματικά, Πολιτισμοί: Αποσιωπημένες Σχέσεις στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός.
 23. Βιτσιλάκη, Χ. (2002). «Η Δια βίου εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών: Μια περίπτωση μελέτης του προγράμματος ‘Αναβάθμισης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης’.» Επιστήμες της Αγωγής, Οκτώβριος 2002.
 24. Βιτσιλάκη, Χ. (2002). «Χρόνος και Μάθηση: Μια θεμελιώδης σχέση για την εκπαιδευτική διαδικασία.» Στο: Καψάλης, Γ. Δ., Κατσίκης, Α. Ν., (επιμ.) Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  Ιωάννινα.
 25. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χ. (2002).«Η Αξιολόγηση του Ολοήμερου σχολείου: Δομές, λειτουργίες, επιπτώσεις και προοπτικές – Μια σύνοψη». Στο Βερεβή, Α. (επιμ). Το Έργο «Έρευνα» 1997-2000, Συνοπτική Παρουσίαση για την Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 26.  Βιτσιλάκη, Χ. (2002). «Η διαμόρφωση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών φιλοδοξιών παιδιών προσχολικής ηλικίας: Μεθοδολογικά θέματα και ερευνητικά δεδομένα.» Στο Κούρτη, Ευαγγελία (επιμ.), Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση: Ψυχολογικές και Κοινωνικές προσεγγίσεις. Τόμος Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.
 27. Βιτσιλάκη, Χ. (2002). «Συγκρουσιακές σχέσεις γονέων και εφήβων: Μύθος ή πραγματικότητα;» Στο: Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Καλαβάσης, Φ. (επιμ.).  Εκπαιδευτική, Οικογενειακή και Πολιτική Ψυχοπαθολογία, Τόμος Β’, Αποκλίνουσες Διαστάσεις στο Χώρο της Οικογένειας. Αθήνα: Ατραπός.
 28. Βιτσιλάκη, Χ., Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2001). “Το ολοήμερο σχολείο: Μια συνοπτική πρόταση για την εφαρμογή του στην πράξη.» Στο: Πυργιωτάκη, Ι. (επιμ.), Ολοήμερο Σχολείο: Λειτουργία και Προοπτικές. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.
 29. Βιτσιλάκη, Χ. (2001). «Βασικοί άξονες διαμόρφωσης του προγράμματος του ολοήμερου σχολείου.»  Στο: Πυργιωτάκη, Ι. (επιμ.), Ολοήμερο Σχολείο: Λειτουργία και Προοπτικές. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων.
 30. Βιτσιλάκη, Χ. (2001). «Οικογενειακή Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση: Χαρακτηριστικά Οικογένειας και Γονέων και Μαθητικές Φιλοδοξίες.» Στο: Χατζηδήμου, Δ. (επιμ.) Παιδαγωγική και Εκπαίδευση – Paedagogik und Erziehung. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
 31. Βιτσιλάκη, Χ. (2001). «Συγκριτική παρουσίαση θεωρητικών μοντέλων αξιολόγησης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών». Στο: Μπαγάκης, Γ. (επιμ.),  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
 32. Βιτσιλάκη, Χ. (2001). «Η αναγκαιότητα της πολυδιάστατης μεθοδολογικής προσέγγισης στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Η περίπτωση μελέτης των ολοήμερων σχολείων». Στο: Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
 33.  Βιτσιλάκη, Χ. (2000). «Οι μαθητικές καταλήψεις: ανάλυση της ελληνικής εμπειρίας με βάση το θεωρητικό μοντέλο της ‘Συλλογικής Δράσης’». Στο: Πετρόπουλος, Ν. (επιμ.), Πρακτικά της Επιστημονικής Διημερίδας: Προκλήσεις στη Σχολική Κοινότητα: Έρευνα και Παρέμβαση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 34. Βιτσιλάκη, Χ. (1999). «Η εκπαίδευση ως μηχανισμός αναπαραγωγής του κοινωνικού αποκλεισμού: Θεωρητικός προβληματισμός και εμπειρικά δεδομένα.» Στο: Κωνσταντίνου, Χ. και Πλειός, Γ. (επιμ.) Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Αιτίες, Συνέπειες και Αντιμετώπιση. Πρακτικά του Η’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Υπεύθυνη Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου «Ανοικτές Πόρτες» που υλοποίησε το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου με Συντονιστή-Εταίρο την Α. Σ. Ελάνη, στο Πλαίσιο της  Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
 • Μέλος του Management Committee της COST Action A34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και εισηγήτρια σε ομάδες εργασίας σε θέματα που αφορούν στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών και την ένταξη της έμφυλης διάστασης σε θέματα ευζωίας «well-being».
 • Επιστημονική Συνεργάτης του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ), σε θέματα φύλου και εκπαίδευσης, απασχόλησης και νέων τεχνολογιών.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αξιολόγηση σχολικού συγγράμματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΤΩΝ ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, Γ΄ ΚΠΣ, 2ο  ΕΠΕΑΕΚ  (Π 2.2.1.α).
 • Μέλος Επιτροπών Αξιολόγησης για το ΕΠΕΑΚ ΙΙ και ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ, με συμμετοχή στην αξιολόγηση προγραμμάτων σε πολλαπλά μέτρα, όπως «Σπουδές Φύλου», «Αναβάθμιση προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ», «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», κ.ά.
 • Συνεργασία με το «Peace Education Center” of Columbia University, New York, υπεύθυνος Anthony B. Jenkins, για ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διεξαγωγή διεθνούς σεμιναρίου για την Ειρήνη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη έργου “Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ανέργων, παλιννοστούντων -μεταναστών-προσφύγων, 2002 – 2003”, στα πλαίσια του Μέτρου 2.1,  «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Αξιολογήτρια πλήθους ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων (ενδεικτικά):

Α.« Ευρωπαϊκή επαγγελματική εμπειρία Marketing:Πιστοποίηση των άτυπων προσόντων στο πεδίο του Marketing (Leonardo Da Vinci)

Β.«Διερεύνηση των εμποδίων ανάπτυξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο Διαδίκτυο» (ΕΠΕΑΕΚ)

Γ.«Financial Management of Interreg Project-FIMIR»(INTERACT)

Δ.«Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την παρακολούθηση των κρίσιμων έργων του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2000-2006(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας /Θράκης. Σε εξέλιξη)

Ε. Προγράμματα κατάρτισης μέτρου 4.1 ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου:

     (1) «Φροντίδα βρεφών-νηπίων»

     (2) «Σχεδιασμός και Οργάνωση Αθλητικών εκδηλώσεων»

     (3) «Αυτοματισμός Γραφείου»

     (4) «Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών-Πυροπροστασία»

 • Δράσεις Αξιολόγησης στην Κύπρο κατά την τελευταία διετία:

Α. «Οι Νέοι κατά των Διακρίσεων» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Υπ. Δικαιοσύνης)

 Β. «Ναι στην άθληση του σώματος – Όχι στα ναρκωτικά» (Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου)

 Γ. “All Together in a Peaceful World” (Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου)

Δ. «Ίσες Ευκαιρίες για Όλους»(Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου)-Δράση σε εξέλιξη.

Ε. “4 for Four-9 Rights”(Υπ. Δικαιοσύνης- Ευρωπαϊκή Επιτροπή)-Δράση σε εξέλιξη

Στ. Μου έχουν ανατεθεί ακόμα η αξιολόγηση των Προγραμμάτων (1) “Living Together in Diversity”( Ευρωπαϊκή Έπιτροπή) και “How to Bridge the Gap between Generations”( Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου) που θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2007

Ζ. Αξιολογήτρια του Έργου «Ανοικτές Πόρτες» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΛΑΝΗ στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL (Δράση σε εξέλιξη).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2006-10 :   Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από το 2003:   Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από το 2002:   Διευθύντρια του θεσμοθετημένου πανεπιστημιακού  «Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών» του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2004-6  :   Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου   Αιγαίου.

2004-6  :  Μέλος Συμβουλίου Κοσμητόρων, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2006-10 :    Μέλος Επιτροπής Μεταπτυχιακών Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2006-10 :    Μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2006-10 :    Μέλος Επιτροπής Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2006-10 :    Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Vista (πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης) Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΣYMMETOXH ΣE EΠIΣTHMONIKEΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

2007-8:   Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας με αντικείμενο «Preparation of the 2008 Joint Interim Report on the Implementation of the Education and Training 2010 work programme” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2007-8:    Εμπειρογνώμων  Υπουργείου Παιδείας για την καταγραφή και αξιολόγηση της εφαρμογής της διαδικασίας της Bologna στον θεματικό άξονα «Διασφάλιση Ποιότητας».

2006-8:    Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παιδαγωγικής Εταιρείας   Ελλάδας.

2006-8:    Μέλος του International Advisory Board για την ετήσια διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου «International Conference on Inderdisciplinary Social Sciences”.

2001-2:    Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Πειραματικού Νηπιαγωγείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2000-2:    Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ολοήμερου Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Πέτρου   Ευθυμίου 12/8/2000.

1997-9:    Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ολοήμερου Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Γεράσιμου Αρσένη.

1998:   Μέλος της Επιτροπής Κριτών για την αξιολόγηση των προτάσεων για υλοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Κ.)

1998 :   Μέλος της Επιτροπής Κριτών για την αξιολόγηση των προτάσεων της «Εκπαιδευτικής Έρευνας», Ενέργεια 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Κ.).

ΣYMMETOXH ΣE EΠIΣTHMONIKEΣ ETAIPΕIEΣ ΣYΛΛOΓOYΣ KAI OPΓANIΣMOYΣ

 • Mέλος της Παιδαγωγικής Eταιρείας Eλλάδος
 • Mέλος του Συλλόγου Eλλήνων Kοινωνιολόγων
 • Mέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης
 • Mέλος της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Eταιρείας (International Sociological Association )
 • Mέλος της Aμερικανικής Kοινωνιολογικής Eταιρείας (American Sociological Association )
 • Mέλος της Eλληνικής Ψυχολογικής Eταιρείας
 • Mέλος της Στέγης Γραμμάτων και Tεχνών Δωδεκανήσου
 • 22410 99405
 • vitsilaki@aegean.gr