Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΣΠΟΥΔΕΣ

Department of Economics , University of Dundee, UK.,  Διδακτορικό (Ph.D.)

Department of Economics , University of Southampton, UK. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,(M.Sc.).

Τμήμα Οικονομικό,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο

ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ

Επιδράσεις της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονομία, την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη και την  αειφόρο ανάπτυξη.

Φύλο, απασχόληση και επιχειρηματικότητα.

Δια βίου μάθηση, επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη

Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων, οργανισμών και συστημάτων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Σε προπτυχιακό επίπεδο: Εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα. Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας. Επιχειρηματικές δραστηριότητες σε εκπαιδευτικές δομές

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Εκπαίδευση και αγορά εργασίας την εποχή της παγκοσμιοποίησης, Φύλο απασχόληση και επιχειρηματικότητα, Θέματα οικονομίας και διοίκησης στην εκπαίδευση, Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (ενδεικτικά)

Φώκιαλη, Π.,  & Σκουμπουρδή Χ., (2014). Σύνδεση σπουδών με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Στο:  Η. Κουρκούτας &   Β. Οικονομίδης. Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα.  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής   (υπό δημοσίευση).

Psaras C., Fokiali, P., Vitsilaki, C., & Raptis, N., (2013)  Innovation in Primary Education in Greece: The Example of Book-reading Advancement Activities TWENTIETH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING,  UNIVERSITY OF THE AEGEAN, RHODES s 11-13 / 7 / 2013 (υπό δημοσίευση).

Σαρβανάκη Β., Φώκιαλη, Π., & Βιτσιλάκη, Χ., &  (2013). Οι έλληνες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούν τις μεταπτυχιακές σπουδές, Κίνητρο (υπό δημοσίευση).

Φώκιαλη, Π., (2013). Η ανθρώπινη αειφορία ως διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης. Στο:  Β. Παπαβασιλείου, κ.α. ( Επιμ.). Αειφορικές Τοπικές Κοινωνίες: πραγματικότητα ή Ουτοπία;

Hadzigeorgiou Υ., Fokiali P., Kampouropoulou M., (2012) Thinking about Creativity in Science Education, Creative Education, 2012

Φώκιαλη, Π.,(2011). Διαστάσεις Κοινωνικο-Οικονομικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Πεδίο

Φώκιαλη Π., Βιτσιλάκη, Χ., & Βασιλειάδης, Α., (επιμ.), (2010). Η Έμφυλη Διάσταση της Απασχόλησης, Εμπειρικές Προσεγγίσεις, Επιστημονική Σειρά: Σπουδές Φύλου, 4, Αθήνα, Ατραπός

Vitsilaki, C., Fokiali, P., Arvaniti, E.,  (2010), University and Regional Development: The Case of the School of Humanities, University of the Aegean in Rhodes, International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Vol. 4.  (11),  pp. 175-186

Κουρουτσίδου, Μ., Φώκιαλη, Π., & Ράπτης, Ν., (2010). Ποιοτική Αξιολόγηση της Αποτελεματικότητας και της Αναγκαιότητας του ΣΕΠ στο Ελληνικό Σχολείο, Διερεύνηση των Απόψεων των Εκπαιδευτικών και Συμβούλων,  Κίνητρο, Τεύχος 10, σ. 85-98

Φώκιαλη, Π., & Τσολακίδης Κ., (2010). Η Οικονομική Οπτική των Προγραμμάτων της από Απόσταση Εκπαίδευσης, στο:  Η. Αθανασιάδης, (επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών.

Τσολακίδης Κ., & Φώκιαλη, Π., (2010). Διερεύνηση του Κόστους Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Β’ Βαθμιας Εκπαίδευσης από Απόσταση, σε Απομονωμένες Περιοχές και Μικρά Νησιά, στο:  Η. Αθανασιάδης, (επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών

Tsolakidis, C., Athanasiadis, E., & Fokiali P., (2010) Gender and Digital Divide in Departments of Education, EDEN Conference, Media Inspirations for Learning, What Makes the Impact? 9-12 June, 2010, Valentia Spain

Φώκιαλη, Π.,  &  Τσολακίδης, Κ., (2010). Οι Νέες Τεχνολογίες, Σημαντικός Παράγοντας στη Δια Βίου Μάθηση, στο: Ε. Αυγερινός, (επιμ.), Η Συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών σε μια Ποιοτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Garamont Print- Γ. Σταυριανάκος

Φώκιαλη, Π., (2009). Οικονομία και Περιβάλλον.. Πορεία από την Κλασική Σύγκρουση στη Μεταμοντέρνα Σύγκλιση, στο:  Μ. Καϊλα, Α. Κατσίκης, Π. Φώκιαλη, & Α. Ζαχαρίου, (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αθήνα, Ατραπός, σ. 71-98.

Φώκιαλη, Π., Βιτσιλάκη, Χ., Ράπτης, Ν.,  & Κουρουτσίδου, Μ., (2009). Ο Ρόλος της Σχολικής Επιτροπής στη Λειτουργία των Μονάδων Προσχολικής Αγωγής, στο: Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης, (επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, σ. 277-292.

Ράπτης, Ν., Φώκιαλη, Π., Κόνσολας, Μ., & Ψαράς, Χ., (2009). Η Δυναμική της ομάδας στους Συλλόγους Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων, στο:   Α. Κοντάκος & Φ. Καλαβάσης, (επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Αλλαγή και Διακυβέρνηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων, σ. 232-250

Φεσάκης Γ., Μαυρουδή, Ε., Φώκιαλη Π., & Βιτσιλάκη, Χ.,  (2009). Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών  Μαθημάτων με τη Μέθοδο της Ταχείας Πρωτοτυποποίησης. Η Περίπτωση  του Κόμβου  Τηλεκπαίδευσης της Νομαρχίας Δωδεκανήσου. στο: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Πρακτικά, 8, 9 & 10 Μαϊου 2009, Σύρος.

Φώκιαλη, Π., & Ράπτης, Ν., (2008). Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση. Ερευνητική Προσέγγιση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη Α.Ε..

Βιτσιλάκη, Χ. & Φώκιαλη Π., (επιμ.), (2007). Φύλο και Απασχόληση, Επιστημονική Σειρά: Σπουδές Φύλου, 1, Αθήνα, Ατραπός.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  (ενδεικτικά)

Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/ριών ΤΕΠΑΕΣ.   Τμηματικά υπεύθυνη του υποέργου (ΕΣΠΑ) (2009-14)

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ. Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Δράσης 2 «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου  Εκπαίδευσης μέσω e-Learning (ΕΣΠΑ).

Εκπαίδευση μεταναστών και παλινοστούντων μαθητών. Δράση 7. Σχέση σχολείου-κοινότητας μεταναστών(2010-2013). ΕΣΠΑ.

  • 22410 99148
  • persa@rhodes.aegean.gr