Οι κύριοι λόγοι επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» είναι:

  • η καινοτομικότητα του αντικειμένου του – που συνδυάζει την πλέον επίκαιρη επιστημονική γνώση γύρω από τα αντικείμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Δια Βίου Μάθησης και της Ηλεκτρονικής μάθησης,
  • η καινοτομικότητα τον τρόπου υλοποίησής του —  που συνδυάζει την δια ζώσης διδασκαλία με την από απόσταση διδασκαλία – μικτή μάθηση.

Ειδικότερα, τα δύο εξάμηνα των μαθημάτων του προγράμματος υλοποιούνται (με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Ν. 4559/18, ΦΕΚ 142.3.8.2018):

  • κατά 50% με τη δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο και
  • κατά 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης