Οι κύριοι λόγοι επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» είναι:

  • η καινοτομικότητα του αντικειμένου του – που συνδυάζει την πλέον επίκαιρη επιστημονική γνώση γύρω από τα αντικείμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Δια Βίου Μάθησης και της Ηλεκτρονικής μάθησης,
  • η καινοτομικότητα τον τρόπου υλοποίησής του —  που συνδυάζει την δια ζώσης διδασκαλία με την από απόσταση διδασκαλία – μικτή μάθηση.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο του νόμου και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ειδικότερα, τα δύο εξάμηνα των μαθημάτων του προγράμματος υλοποιούνται, (με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου  88 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ A’ 141/21.07.2022), με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μερικώς διά ζώσης κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων. Τα μαθήματα διεξάγονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων και λοιπών μαθησιακών δραστηριοτήτων που δύναται να συμπεριλαμβάνουν προπαρασκευαστικές ερευνητικές, διδακτικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) συνολικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ.