Προκήρυξη

Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. του Τμήματος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος, σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διαδικασία εξέτασης ξένης γλώσσας, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σε περίπτωση που κριθεί μη ικανοποιητικός ο αριθμός αιτήσεων υποψηφιότητας έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, με απόφαση Συνέλευσης παρατείνεται η διορία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για το τρέχον έτος.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη. Η αίτηση και τα απαιτούμενα αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται ηλεκτρονικά στον αναφερόμενο στην Προκήρυξη ιστότοπο.

Τα απαιτούμενα αντίγραφα των δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες είναι τα ακόλουθα:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση – Βιογραφικό Σημείωμα,
 2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών). Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Συνεπώς οι φοιτητές/τριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο)
 4. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 5. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 6. Δύο συστατικές επιστολές
 7. Αποδεικτικό επάρκειας στη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού Σπουδών
 8. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας
 9. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου ή αποδεικτικά αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.
 10. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 11. Αποδεικτικά Ερευνητικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 12. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 13. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της παρούσας σχετικής Αίτησης- Βιογραφικού σημειώματος (λοιπά πτυχία και τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ.) Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη για αυτόν/ήν.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά τεκμηριώνονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (1η Φάση αξιολόγησης) και, εφ’ όσον προκριθούν, την παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη (2η Φάση αξιολόγησης).

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση είναι τα εξής:

 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος, (σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός πτυχίου/διπλώματος αξιολογείται ο βαθμός του πλέον συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. πτυχίου),
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας),
 • Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι.,
 • Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
 • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος,
 • Ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα,
 • Επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου,
 • Επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
 • Συστατικές επιστολές,
 • Επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, όπως προκύπτει από τα παρακάτω σχετικά πιστοποιητικά που υποβάλλει ο/η υποψήφιος/α ή, εναλλακτικά, όπως αποδεικνύεται από γραπτή και προφορική εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τα εξής πιστοποιητικά:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,

β) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο αγγλόφωνου σχολείου ισότιμου των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

ε) Λοιπά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 όπως αυτά αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας δεν αποδεικνύει από μόνη της τη γνώση της γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/ες που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν και επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας.

 • Γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής,
 • Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων και της προσωπικότητας του/της υποψηφίου/ας κατά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης.

Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών σε δύο φάσεις αξιολόγησης:

Στην 1η Φάση Αξιολόγησης (προεπιλογή), η Επιτροπή αξιολογεί το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων όπως αυτά προκύπτουν από τα υπευθύνως δηλωθέντα στην Αίτηση που υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες και τα συνοδά τεκμήρια αυτών. Με βάση τα προσόντα αυτά καταρτίζει κατάλογο αξιολογικής σειράς κατάταξης υποψηφίων και προκρίνει για πρόσκληση στη 2η Φάση Αξιολόγησης αυτούς/ές που τεκμηριωμένα διαθέτουν συγκριτικά υψηλότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από τους/τις υπόλοιπους/ες ώστε να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι βέλτιστες προοπτικές επιτυχούς ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ.. Όλοι οι υποψήφιοι/ες, προκρινόμενοι/ες και μη στη 2η Φάση Αξιολόγησης (συνέντευξη), ενημερώνονται σχετικά εγγράφως (έντυπα ή ηλεκτρονικά) από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Στη 2η Φάση Αξιολόγησης οι προκριθέντες/θείσες σύμφωνα με τα ανωτέρω υποψήφιοι/ες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη). Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται κυρίως το έργο και η προσωπικότητα του/της κάθε υποψηφίου/ας, το ενδιαφέρον και η σχετικότητα των γνώσεών του/της σχετικά με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. και των εφαρμογών τους και οι προοπτικές αξιοποίησης των γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην επιστήμη ή/και την αγορά εργασίας.  Σε περιπτώσεις απουσίας των ανωτέρω αναφερομένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, η Επιτροπή αξιολογεί την αντίστοιχου επιπέδου επάρκεια στην αγγλική γλώσσα μέσω εξέτασης στην κατανόηση και αξιοποίηση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου.

Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες που συμμετείχαν στη 2η Φάση Αξιολόγησης με βάση τα ανωτέρω και καταρτίζει τον τελικό πίνακα κατάταξης αυτών και τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων/χουσών και επιλαχόντων/χουσών τους οποίους και υποβάλλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Εγγραφή επιτυχόντων/ουσων στο Π.Μ.Σ.

Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες/ουσες, με βάση τη σειρά κατάταξης στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 άρθρο 34 Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά Π.Μ.Σ. και ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. Τμήματος του Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς αντικειμένου με τον τίτλο σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.