Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ)
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος
 4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
 5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η Αναπληρωτής/τρια του/της Διευθυντή/ντριας
 6. Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών
 7. Η Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.)

Πρυτανικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρο 30 του Ν. 4485/2017)

Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 30 Ν.4485/2017, «το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της τήρησης του νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45».

Σύγκλητος (παρ. 2 άρθρο 31 Ν.4485/2017)

Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα (παρ. 2 άρθρο 31 Ν.4485/2017).

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 5 άρθρο 32 και παρ. 6 και 7 άρθρο 31 Ν.4485/2017)

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για την ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 32 Ν.4485/201 Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 3 άρθρο 31 και παρ. 1 άρθρο 43 Ν.4485/2017)

Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος,

 • εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32
 • ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
 • κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
 • συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης για την απονομή του Δ.Μ.Σ.
 • ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 44 του Ν.4485/2017)

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι/ες έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συντάσσει απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η θητεία του/της Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του/της Διεθυντή/τριας του Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και δύναται να:

 • Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσων του Π.Μ.Σ. και την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών.
 • Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών (άρθρο 34 παρ.4 Ν. 4485/17)
 • Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση κλπ και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ. (παρ. 8 άρθρο 31 Ν.4485/2017)

Ο/Η Διευθυντής/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας του Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με τον Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτριά, από τα εκλεγμένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος, 163204/Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής/ντρια. Ο/Η Διευθυντής/τρια προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. θέματα. Ο μέγιστος αριθμός συνεχόμενων θητειών του/της Διευθυντή/τριας ορίζεται σε δύο (2).

Ο/H Διευθυντής/τρια έχει μεταξύ άλλων τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε.
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του Π.Μ.Σ..
 • Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
 • Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
 • Με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Διευθυντή/ριας, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. O απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 του Ν. 4485/17).
 • Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος,  κατόπιν εισήγησης του Δ/ντη του Π.Μ.Σ. (ή της Σ.Ε.),  θα αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/τριας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της.

Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ του Ν. 4485/2017)

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:

 • Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων με την Αίτηση στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17. (Ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών ενεργείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος).
 • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
 • Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.
 • Εξέταση αιτήσεων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης

Η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), (άρθρο 44 παρ. 3 επομ. του Ν. 4485/2017).

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε (5) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι Μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδα­πής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους/τις επισκέπτες/ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκο­ντες/ουσες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυ­χιακός/η φοιτητής/τρια της Σχολής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.

Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υπο­στήριξη της Επιτροπής, καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.