Για την κτήση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου, και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, και πρακτικές ασκήσεις του Π.Μ.Σ. όπως αυτή κατά περίπτωση ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (Μ.Φ.) παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα και συμμετέχουν σε επιμέρους προαπαιτούμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και πρακτικές ασκήσεις για την απονομή του Δ.Μ.Σ. όπως αναφέρεται παραπάνω. Κατά το τρίτο εξάμηνο, εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται σε: τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα/πρακτική του Α’ εξαμήνου, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα/πρακτική του Β’ εξαμήνου και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα τη Διπλωματική Εργασία.

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ αποτιμάται σε δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο του νόμου και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δέκα (10) εκπαιδευτικές ενότητες η διδασκαλία των οποίων υλοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 30, παρ. 3 του Ν. 4485/17 και οι όποιες τυχόν τροποποιήσεις αυτού).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε Π.Μ. (ECTS)
Α1. Τυπική & Μη-τυπική Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση Υ 6
Α2. Εκπαίδευση Ενηλίκων Υ 6
Α3. Ηλεκτρονική μάθηση Υ 6
Α4. Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση Υ 6
Α5. Πρακτική Άσκηση Ι Υ 6
Σύνολο: 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε Π.Μ. (ECTS)
Β1. Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υ 6
Β2. Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση Υ 6
Β3. Αρχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υ 6
Β4. Ετερότητα, Διαπολιτισμικότητα & Φύλο στην Εκπαίδευση Υ 6
Β5. Πρακτική Άσκηση – ΙΙ Υ 6
Σύνολο: 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε Π.Μ. (ECTS)
Δ.Ε. Διπλωματική Εργασία Υ 30
Σύνολο: 30

Το Περιεχόμενο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. δίδεται παρακάτώ:

Α1. Τυπική & Μη-τυπική Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

Με στόχο την ανάπτυξη εδραίας γνώσης αναφορικά με τις σύγχρονες μορφές μάθησης και την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και των μετασχηματισμών στη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ), το μάθημα προσεγγίζει, εννοιολογικά και από άποψη ιστορικο-κοινωνική και πολιτική, τις νέες μορφές μάθησης και τις τάσεις που επικρατούν σχετικά με αυτές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα εμβαθύνει στο ρυθμιστικό, οργανωτικό και λειτουργικό πλέγμα που ισχύει για τη μη-τυπική μάθηση και ΔΒΜ στην Ελλάδα και εξετάζει πολιτικές, δομές, προγράμματα καθώς και θέματα αναγνώρισης και πιστοποίησης εκροών μη τυπικής, άτυπης και διά βίου μάθησης.

A2. Εκπαίδευση Ενηλίκων – Παιδαγωγικές Αρχές

Επιδιώκοντας να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σε όσους /όσες επιθυμούν να ασχοληθούν ή να εμπλακούν με ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες κάθε μορφής και κατηγορίας, στο πλαίσιο του μαθήματος δίδεται μια σφαιρική εικόνα των θεωριών, των χαρακτηριστικών, των αρχών, των μεθόδων και του περιεχομένου της εκπαίδευσης/ μάθησης ενηλίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές ενέργειες που θεωρούνται δόκιμες στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως η μικροδιδασκαλία, η μέθοδος project, και η συνεργατική-ομαδική διδασκαλία, καθώς και στο ρόλο που παίζει η διάσταση του χώρου, οι υποδομές και τα εποπτικά μέσα ως συντελεστές της μαθησιακής διαδικασίας της εκπαίδευσης ενηλίκων.

A3. Ηλεκτρονική Μάθηση – Παιδαγωγικές Αρχές

Το προσφερόμενο μάθημα αναφέρεται στις νέες μορφές ηλεκτρονικής μάθησης υπό το πρίσμα παιδαγωγικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών. Το μάθημα δομείται σε δύο μέρη: α) σε ένα θεωρητικό και β) σε ένα ειδικό πλαίσιο αναφοράς. Στο πρώτο διευκρινίζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση, παρουσιάζονται λειτουργίες του εκπαιδευτικού υλικού, βασικές παιδαγωγικές θέσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης και μεθοδολογίες σχεδιασμού ηλεκτρονικού μαθήματος. Το δεύτερο μέρος εστιάζει σε ειδικά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας ηλεκτρονικών μαθημάτων και παρουσιάζει διδακτικά μοντέλα με διακριτές θεωρητικές προσεγγίσεις. Κοινό στοιχείο όλων νέων μορφών διδασκαλίας και μάθησης είναι ότι συνδέονται άμεσα με βασικές θέσεις της προοδευτικής Παιδαγωγικής και έχουν σημείο αναφοράς την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, τον προσανατολισμό στη δράση και στη βιωματική μάθηση.

A4. Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση

Το μάθημα αυτό προσεγγίζει τη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας και στοχεύει στην παροχή γνώσεων σχετικά με τις σημαντικότερες ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας, στην κατασκευή ερευνητικών εργαλείων, στους τρόπους επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων, στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με το λογισμικό SPSS για την επεξεργασία ποσοτικών ερευνητικών δεδομένων, και στην εκμάθηση του τρόπου συγγραφής μιας ερευνητικής εργασίας ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΑΡΑ).

Α5. Πρακτική Άσκηση

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στη σύνδεση της θεωρίας περί της δια βίου μάθησης με την πράξη, μέσα από βιωματικές διαδικασίες πρακτικής άσκησης τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας, όσο και σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση των αρχών της δια βίου μάθησης, προκειμένου οι συμμετέχοντες/ουσες να διαπιστώσουν στην πράξη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων ενταγμένων στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το μάθημα προβλέπει α) την πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στις σημαντικότερες τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων επιμορφούμενων, β) την παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων εκπαιδευτικών δομών ενηλίκων, γ) το σχεδιασμό διδασκαλιών με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών και δ) το σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλίας.

B1. Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Το μάθημα εξετάζει θέματα διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, (α) σε γενικό θεωρητικό επίπεδο και (β) ειδικά σε επίπεδο σχεδιασμού. Στο γενικό μέρος αναλύει την έννοια του εκπαιδευτικού προγράμματος και τη σημασία του στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση και εξετάζει τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας ως παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο ειδικό μέρος εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι λειτουργίες της διοίκησης εφαρμόζονται στο πεδίο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ασχολείται ιδιαίτερα με εργαλεία σχεδιασμού προγραμμάτων δίδοντας έμφαση σε βασικές παραμέτρους μελέτης της σκοπιμότητα, της αγοράς, της βιωσιμότητας και του χρονοπρογραμματισμού.

B2. Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική μάθηση

Με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ένα σύνολο τεχνολογιών και εργαλείων που υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, το μάθημα δίνει γνώσεις της υποκείμενης τεχνολογικής υποδομής του e-Learning, έτσι ώστε, μέσα από τρόπους ενίσχυσης της επικοινωνίας και συνεργασίας των υποκειμένων, να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία αποτελεσματικά, συνδυάζοντας μάλιστα περισσότερα από ένα από αυτά. Ειδικότερα, το μάθημα εστιάζει σε θεματικές όπως η έννοια των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και των τεχνολογιών κοινωνικής γνώσης, τα Authoring Tools για e-Learning, τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα

B3. Αρχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Το μάθημα, έχει ως στόχο τη θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στον χώρο της εκπαίδευσης. Αναδεικνύοντας τη σχέση της επιστημονικής αξιολόγησης με τη λήψη αποφάσεων, αλλά και τη έννοια της ποιότητας στον χώρο της εκπαίδευσης με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών και προγραμμάτων, περιγράφονται, από μια διεπιστημονική και διαθεματική σκοπιά, μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση καθώς και μέθοδοι αξιολόγησης, με έμφαση στην ποικιλία και διαφορετικότητα των στόχων και επιδιώξεων των βασικών ενδιαφερόμενων ομάδων (εκπαιδευόμενοι, διδάσκοντες, στελέχη διοίκησης, κ.λπ.). Επίσης, μελετώνται οι θεωρητικές και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής έρευνας με στόχο την αξιολόγηση, αναδεικνύοντας την ανάγκη σύγκλισης ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης. Τέλος προσεγγίζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, εντάσσοντάς τες στη γενικότερη πολιτική των φορέων εκπαίδευσης.

Β4. Ετερότητα, Διαπολιτισμικότητα & Φύλο στην Εκπαίδευση

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την διάσταση της ετερότητας και διαπολιτισμικότητας καθώς και την έμφυλη διάσταση της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας ευρύτερα, και των μορφών τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ειδικότερα, Επίσης, σκοπεύει στο να έρθουν οι φοιτητές/τριες σε επαφή με σύγχρονες θεωρητικές, και όχι μόνο, διατυπώσεις για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη «φεμινιστική παιδαγωγική» και τη «μη σεξιστική αγωγή» και άλλες σχετικές θεματικές, τις οποίες θα είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος να εφαρμόζουν δημιουργικά, τόσο κατά τις διδακτικές τους παρεμβάσεις, όσο και κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικίλων πρακτικών ασκήσεων και επιμορφωτικών δράσεων.

B5. Πρακτική Άσκηση

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στη σύνδεση της θεωρίας περί της δια βίου μάθησης με την πράξη, μέσα από βιωματικές διαδικασίες πρακτικής άσκησης τόσο στο πλαίσιο της διδασκαλίας, όσο και σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση των αρχών της δια βίου μάθησης, προκειμένου οι συμμετέχοντες/ουσες να διαπιστώσουν στην πράξη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων ενταγμένων στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το μάθημα προβλέπει α) την πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στις σημαντικότερες τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων επιμορφούμενων, β) την παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων εκπαιδευτικών δομών ενηλίκων, γ) το σχεδιασμό διδασκαλιών με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών και δ) το σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλίας.

Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα

Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα διεξάγεται με πολλαπλές εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους συνεχούς αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο του μαθήματος και των μαθησιακών δραστηριοτήτων του.

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων/ουσών στους/στις οποίους/ες έχει από τη Συνέλευση ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος.

Οι επιμέρους δραστηριότητες αξιολόγησης που αποτιμούν τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα, τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού κάθε μαθήματος είναι σαφώς προσδιορισμένα, αναφέρονται αναλυτικά στο Περίγραμμα Μαθήματος και γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου από τον /την διδάσκοντα/ουσα – υπευθύνου/συντονιστή κάθε μαθήματος. Για την κατοχύρωση μαθήματος απαιτείται κατ’ ελάχιστον τελικός βαθμός πέντε (5,00), με μέγιστο το δέκα (10,00).