Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο του νόμου και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δέκα (10) εκπαιδευτικές ενότητες η διδασκαλία των οποίων υλοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 30, παρ. 3 του Ν. 4485/17 και οι όποιες τυχόν τροποποιήσεις αυτού).

Κατά τη δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση, μεταξύ άλλων:

 • γίνεται η εισαγωγή στο κάθε μάθημα, όπου παρουσιάζονται οι σκοποί και στόχοι, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα προαπαιτούμενα, οι μέθοδοι αξιολόγησης, κ.ά.,
 • διεξάγονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, κ.λπ. διασαφηνίζοντας θεωρητικές αρχές και έννοιες και παρουσιάζοντας πρακτικές εφαρμογές,
 • διεξάγονται εργαστηριακές, φροντιστηριακές και λοιπές μαθησιακές δραστηριότητες,
 • διεξάγονται σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • σχεδιάζονται και οργανώνονται δραστηριότητες ομαδικής εργασίας και συνεργατικής μάθησης, με έμφαση στις σύγχρονες μορφές αυτόνομης ομαδοσυνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης,
 • ανατίθενται και υλοποιούνται έργα και δραστηριότητες που προάγουν τη κριτική σκέψη και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων,
 • διεξάγονται εργαστήρια εκμάθησης διεξαγωγής ερευνών, με στόχο την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και την εξοικείωση με επιμέρους μεθόδους έρευνας στην εκπαίδευση, παρουσιάζονται εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνικές μεθοδολογίας της έρευνας,
 • διεξάγονται σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια σχετικά με τον σχεδιασμό, υλοποίηση και την παρουσίαση και αξιολόγηση των ερευνητικών διπλωματικών εργασιών,
 • υλοποιούνται επιμέρους διαδικασίες πολλαπλών μορφών συνεχούς αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων κάθε επιμέρους μαθήματος του Προγράμματος.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται και μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (σύγχρονης και ασύγχρονης) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και τη μακροχρόνια εμπειρία των διδασκόντων/ουσών και στελεχών του Π.Μ.Σ. στην εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική μάθηση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μαθησιακή δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση και μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • διαρκή πρόσβαση των φοιτητών/τριών στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία που αναπτύσσονται και επικαιροποιούνται με βάση τους κανόνες της παιδαγωγικής επιστήμης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,
 • διεξαγωγή διαλέξεων, σεμιναρίων, θεωρητικών εισηγήσεων, μελετών περίπτωσης, κ.ά.,
 • συμμετοχή σε επιμέρους μαθησιακές δραστηριότητες, όπως ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές, παρουσιάσεις, προετοιμασία μικροδιδασκαλίας και ομαδικής διδασκαλίας, διάλογοι ενώπιων ακροατηρίου ενηλίκων, κ.ά.,
 • προετοιμασία για την υλοποίηση της μεθόδου project, άσκηση στον ρόλο του συντονιστή, αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών με επισκέψεις σε βιβλιοθήκες αλλά και ηλεκτρονικά, διατύπωση σκοπών και στόχων καθώς και ασκήσεις για τη διαχείριση της τάξης ενηλίκων,
 • προετοιμασία για δράσεις όπως οι επιτόπιες επισκέψεις σε δομές τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης όπως Π.Μ.Σ., Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κ.λπ.,
 • επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων/ διδασκουσών και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
 • συνεχή εργαστηριακή, φροντιστηριακή και λοιπή στήριξη των φοιτητών/τριών και
 • εφαρμογή εξ αποστάσεως μεθόδων αυτο-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας & Μάθησης

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων καθώς και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική και κάποια μαθήματα δύνανται εν όλω ή εν μέρει να διδάσκονται στην αγγλική. Το εκπαιδευτικό υλικό και η βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των σπουδών του Π.Μ.Σ. (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων/ουσών) μέρος των μαθημάτων και σεμιναρίων μπορεί να διδάσκεται και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και εξ΄ ολοκλήρου ξενόγλωσση διδασκαλία.<

Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (3 έτη)