Η Φοιτητική Ιδιότητα

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές – φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. θεωρούνται  όσοι/ες έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ

Ένας/Μια Μ.Φ. που έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. διατηρεί την ιδιότητα του/της Μεταπτυχιακού/ής Φοιτητή/τριας για όσο διάστημα βρίσκεται εντός των θεσμικά προβλεπομένων χρονικών ορίων για την απόκτηση των προϋποθέσεων για την απονομή του Μ.Δ.Ε.

Υπηρεσίες

Οι Μ.Φ. έχουν πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Αλλαγή Κωδικού Χρήστη
Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσιών