ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την έναρξη συμπλήρωσης της Αίτησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω παραστατικά/τεκμήρια

 1. Βιογραφικό Σημείωμα (Σε μορφή doc, docx, pdf – Όλες οι σελίδες σε ένα αρχείο)
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας (Σε μορφή jpg, png, pdf – Σε μία σελίδα και οι 2 όψεις-πλευρές)
 3. Πρόσφατη φωτογραφία (Σε μορφή jpg, png, pdf – Αυστηρά τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
 4. Αντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση τελειόφοιτου/ης Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών) (Σε μορφή pdf – Όλες οι σελίδες σε ένα αρχείο)
 5. Αντίγραφο 2ου Πτυχίου (Εφόσον υπάρχει) (Σε μορφή pdf – Όλες οι σελίδες σε ένα αρχείο)
 6. Αντίγραφο Διπλώματος (Εφόσον υπάρχει) (Σε μορφή pdf – Όλες οι σελίδες σε ένα αρχείο)
 7. Αντίγραφα πιστοποιητικών Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο) (Σε μορφή pdf – Όλες οι σελίδες σε ένα αρχείο)
 8. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση πτυχίου από Ιδρύματα της αλλοδαπής (Σε μορφή pdf – Όλες οι σελίδες σε ένα αρχείο)
 9. Αποδεικτικό επάρκειας στη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με την προκήρυξη (Σε μορφή pdf – Όλες οι σελίδες σε ένα αρχείο)
 10. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου ή αποδεικτικά αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας (Σε μορφή pdf)
 11. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν) (Σε μορφή pdf)
 12. Αποδεικτικά Ερευνητικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 13. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 14. Δύο συστατικές επιστολές (Σε μορφή pdf)
 15. Κάθε άλλο έγγραφο/δικαιολογητικό που θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη για εσάς (Σε μορφή pdf)

Δείτε την προκήρυξη

Υποβολή Αίτησης